ساڵی ٢٠١٨ کاتقەبارە
290
رعد الكرديヽسورة التكوير
٠٣:٠٦٤.٤٦ م.ب
206
خوێندنەوەیەکی لەسەرخۆو کاریگەر لە سورة لقمان
٠٣:١٧٤.٧٢ م.ب
201
بەشێك لە سـورة النساء
٠٤:٤٢٦.٦٦ م.ب
192
خوێندنەوەیەی لەسەرخۆ لە سورة المائـدة
٠٥:٥٣٨.٢٨ م.ب
29
خوێندنەوەیەکی زۆر خۆش لە سورة البقرة لە نوێژی بەیانیدا
٠٧:٣٤١٠.٦٠ م.ب
23
تەواوی سورەتی الکهف
٤٠:٠١٥٥.١٧ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە