رمضان ٢٠٢٢ / ١٤٤٣ کاتقەبارە
662
خۆشترین خوێندنەوە، سورەتی غافر شەوانی رەمەزان، مزگەوتی بەهەشت
٣١:٥٢٧٢.٩٤ م.ب
660
تەواوی سورة الأنبياء، ٢٨ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی بەهەشت
٣١:١٢٧١.٤١ م.ب
659
تەواوی سورەتی سبأ، مزگەوتی بەهەشت، ٢٧ رمضان ١٤٤٣
٢٠:٤٤٤٧.٤٤ م.ب
657
شەوی ٢٦ رمضان ١٤٤٣، سورة المائدة ٦٥ - کۆتایی،، مزگەوتی بەهەشت
٢٨:٥٥٦٦.١٩ م.ب
656
شەوی ٢٦ رمضان ١٤٤٣، سورة المائدة ٦٥ - کۆتایی،، مزگەوتی بەهەشت
٢٨:٥٥٦٦.١٩ م.ب
654
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة يونس (٧١ - ١٠٩)، مزگەوتی بەهەشت، ٢٥ رمضان ١٤٤٣
١٧:٢٩٤٠.٠٠ م.ب
653
بەشێك لە سورة الإسراء, ١٥ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی أحمد الحباي
٠٧:٢٤١٦.٩٥ م.ب
652
بەشێك لە سورة الانعام، ٢٦ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی بهشت
٢١:٤٠٤٩.٥٨ م.ب
650
تەواوی سورەتی الروم، ٢١ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی احمد الحباي
٢٤:٢٧٥٥.٩٧ م.ب
648
تەواوی سورەتی الحجرات ، ٢٥ رمضان ١٤٤٣،، مزگەوتی بهشت
٠٨:٥١٢٠.٢٦ م.ب
647
بەشێك لە سورة العنکبوت، ٢١ رمضان ١٤٤٣،، مزگەوتی احمد الحبای
٠٨:٣٧١٩.٧١ م.ب
646
سورة الأحقاف الاية [١_١٤]، ٢٤ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی بەهەشت
٠٥:٤٦١٣.٢٠ م.ب
644
بەشێك لە سورة العنكبوت (١-٢٦)، ٢١ رمضان ١٤٤٣، مزگەوتی احمد الحباي
١٠:٥٤٢٤.٩٣ م.ب
643
سورة النحل ٨٤ - آخر السورة ، مەقام حجاز، مزگەوتی بەهەشت|٢٥ رمضان ١٤٤٣
١٧:٢٥٣٩.٨٨ م.ب
640
تەواوی سورة الجاثية، مزگەوتی بەهەشت، ٢٤ رمضان ١٤٤٣
١١:٥٨٢٧.٣٧ م.ب
639
بەشێك لە سورة الإسراء (٥٢-٦٥) مزگەوتی احمد الحباي ١٤ رمضان ١٤٤٣
٠٧:١٤١٦.٥٤ م.ب
638
تەواوی سورەتی المؤمنون، مزگەوتی بەهەشت ٢٤ رمضان ١٤٤٣
٢٧:٥٤٦٣.٨٧ م.ب
637
خوێندنەوەیەکی خۆش، مەقام صبا، سورة الفجر، مزگەوتی احمد الحباي، ١٤ رمضان ١٤٤٣
٠٤:٣٥١٠.٤٩ م.ب
636
(تەواوی سورة يوسف) لە نوێژی تەراویحدا، مزگەوتی بەهەشت، ١٣ رمضان ١٤٤٣
٤٥:٠٦٦٢.١٥ م.ب
634
نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورەتی النمل بەشێوازی مەقام کورد، مزگەوتی بەهەشت
١٠:١٥٢٣.٦٨ م.ب
633
خوێندنەوەیەکی کاریگەر، بەشێك لە سورەتی هود، مزگەوتی احمد الحباي
١١:٣٤٢٦.٧٠ م.ب
632
خوێندنەوەیوکی خۆش لە نوێژی بەیانی، بەشێك لە سورة الاحزاب، مزگەوتی بەهەشت
٠٧:٤٨١٨.٠٧ م.ب
631
دعاء ليلة ٢٤ رمضان ١٤٤٣ | مسجد بَهَشت
٠٦:٢٥١٤.٩٠ م.ب
630
سورة المرسلات :: نوێژی بەیانی، مزگەوتی بەهەشت ٢٥ رمضان ١٤٤٣/٢٠٢٢
٠٦:٠٧١٤.٢٢ م.ب
629
دعاء القنوت للشيخ رعد الكردي | ليلة 7 رمضان ١٤٤٣ |
٠٣:٢٠٧.٨٣ م.ب
628
کۆتا شەوی مانگی رەمەزان لە مزگەوتی الغانم والخرافی، بەشێك لە سورەتی ابراهیم
١١:١٧٢٦.٠٥ م.ب
627
دعاء القنوت للشيخ رعد الكردي | ليلة ٨ رمضان ١٤٤٣ |
٠٤:٤٠١٠.٩٠ م.ب
626
نوێژی بەیانی، خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورەتی الرعد
٠٦:٢٧١٤.٩٦ م.ب
624
نوێژی بەیانی بەشێك لە سورەتی القيامة، ١٠ رمضان ١٤٤٣
٠٥:٥٦١٣.٨٠ م.ب
623
الشيخ رعد الكردي, سورة هود - ليلة ١٠ رمضان ١٤٤٣
١٠:٤١٢٤.٦٥ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە