دوعا کاتقەبارە
547
دعاء القنوت ~ ليلة ٢٣ رمضان ٢٠٢١
٠٥:٥٨٨.١٩ م.ب
538
دوعا، شەوانی رمضان، د بي ٢٠٢١
٠٢:١٧٣.١٣ م.ب
537
دعاء من ليالي رمضان، 2017
٠١:٤٥٢.٤١ م.ب
536
أجمل دعاء من ليالي رمضان، 2017
٠٦:٥٤٩.٤٨ م.ب
535
دعاء ليلة ٢٧ رمضان ٢٠١٦
١٤:٠٩١٩.٤٢ م.ب
534
دعاء ليلة ٣٠ رمضان ٢٠٢٠
٠١:٥٠١.٦٧ م.ب
533
دوعا، شەوانی رمضان 2016
٢٤:٥٧٣٤.٢٧ م.ب
532
دوعا بۆ مردوو، بەدەنگی رعد الكردي
٠٩:١٧١٢.٧٥ م.ب
531
خۆشترین دعاء، ٤ رمضان ٢٠١٧
٠١:٠٠١.٣٧ م.ب
530
دعاء ليلة ٢٥ رمضان ٢٠١٨
١١:٣١١٠.٥٥ م.ب
529
دعاء ليلة ٢١ رمضان ٢٠١٨
٠٧:٥٠٧.١٧ م.ب
528
دعاء ليلة ١٩ رمضان ٢٠١٨
٠٤:٣٠٦.١٨ م.ب
527
دعاء ليلة ١٧ رمضان ٢٠١٨
٠٤:١٤٣.٨٧ م.ب
526
دعاء ليلة ١٦ رمضان ٢٠١٨
٠٣:٢٩٣.١٩ م.ب
525
دعاء ليلة ١٥ رمضان ٢٠١٨
٠١:٥٥١.٧٦ م.ب
524
دعاء ليلة ١٤ رمضان ٢٠١٨
٠٢:٢٨٢.٢٦ م.ب
523
دعاء ليلة ١٣ رمضان ٢٠١٨
٠٣:٠١٢.٧٧ م.ب
522
دعاء ليلة ١٢ رمضان ٢٠١٨
٠٢:٤٧٣.٨٣ م.ب
521
دعاء ليلة ١١ رمضان ٢٠١٨
٠١:٥٧٢.٦٩ م.ب
520
دعاء ليلة ١٠ رمضان ٢٠١٨
٠٥:٤٠٥.١٩ م.ب
519
دعاء ليلة ٩ رمضان ٢٠١٨
٠٥:٠٦٧.٠٠ م.ب
518
دعاء ليلة ٨ رمضان ٢٠١٨
٠٣:٠٤٢.٨١ م.ب
517
دعاء شەوی ٧ رمضان ٢٠١٨
٠٦:٢٤٥.٨٦ م.ب
516
دعاء شەوی ٢٩ رمضان ٢٠١٩
٠٦:٢١٨.٧١ م.ب
515
دعاء شەوی ٢٢ رمضان ٢٠١٩
٠٧:٣٤١٠.٤٠ م.ب
514
دعاء شەوی ١٣ رمضان ٢٠١٩
٠٣:٣١٣.٢٣ م.ب
513
دعاء شەوی ٦ رمضان ٢٠١٩
٠٤:٣٦٤.٢٠ م.ب
512
دعاء شەوی ٥ رمضان ٢٠١٩
٠٢:٣٧٢.٣٩ م.ب
511
دوعــا، ٤ رمضان ٢٠١٩
٠٤:١٢٣.٨٥ م.ب
510
دوعا، ٣ رمضان ٢٠١٩
٠٣:٣٤٤.٩١ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە