بانگ کاتقەبارە
471
بانگێکی خۆش لە مزگەوتی بەهەشت، ٢٠٢١
٠٤:٣٣٦.٢٦ م.ب
470
بانگێکی خۆش لە مزگەوتی احمد الحباي _ دبي، ٢٠٢٠
٠٤:٤٠٦.٤٠ م.ب
469
بانگ لە مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٨
٠٣:٤٦٥.١٧ م.ب
468
بانگی ئێوارە مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٨
٠٣:٥٤٥.٣٥ م.ب
467
رۆژی جومعە، مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٧
٠٣:٤٦٥.١٨ م.ب
466
مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٧
٠٣:٤٧٥.١٩ م.ب
465
بانگێکی خۆش رۆژی جومعە، مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٧
٠٤:٠٠٥.٥٠ م.ب
464
بانگ، رۆژی جومعە، مزگەوتی امام شاففعی 2016
٠٣:٥٣٥.٣٣ م.ب
463
بانگێکی خۆش لە مزگەوتی امام شافعی، 2016
٠٣:١٧٤.٥١ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە