بانگ کاتقەبارە
594
بانگی عیشا، مزگەوتی احمد الحباي، إمارات 22/12/2021
٠٤:٥٩٤.٦٣ م.ب
584
بانگێکی خۆش بەمەقام صبا، مزگەوتی نویران العساف - عمان
٠٢:٤٧٢.٥٩ م.ب
471
بانگێکی خۆش لە مزگەوتی بەهەشت، ٢٠٢١
٠٤:٣٣٦.٤٧ م.ب
470
بانگێکی خۆش لە مزگەوتی احمد الحباي _ دبي، ٢٠٢٠
٠٤:٤٠٦.٦١ م.ب
469
بانگ لە مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٨
٠٣:٤٦٥.٣٨ م.ب
468
بانگی ئێوارە مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٨
٠٣:٥٤٥.٥٦ م.ب
467
رۆژی جومعە، مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٧
٠٣:٤٦٥.٣٩ م.ب
466
مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٧
٠٣:٤٧٥.٤٠ م.ب
465
بانگێکی خۆش رۆژی جومعە، مزگەوتی امام شافعی، ٢٠١٧
٠٤:٠٠٥.٧١ م.ب
464
بانگ، رۆژی جومعە، مزگەوتی امام شاففعی 2016
٠٣:٥٣٥.٥٤ م.ب
463
بانگێکی خۆش لە مزگەوتی امام شافعی، 2016
٠٣:١٧٤.٧٢ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە