رمضان ٢٠١٥ کاتقەبارە
439
خوێندنه‌وه‌یه‌كی نایاب‬ له‌ سوره‌تی الأحـزاب"
٠٨:٤١١٢.١٤ م.ب
430
بەشێك لە سورة ق
٠٨:٢٧١١.٨١ م.ب
429
بەشێك لە سورة الکهف (٤٥ - ٥٧)
٠٨:١٣١١.٤٩ م.ب
418
سورة السجدة
٠٨:٥٧١٢.٥٠ م.ب
417
تەواوی سورة {الزخرف}
٢٢:٢١٣٠.٩١ م.ب
416
سورة {الأعراف}" (١٨٧ - الاخير)
٠٦:٠٠٨.٤٦ م.ب
415
تەواوی سورة {فـاطر}
١٥:٢٩٢١.٤٨ م.ب
414
سورة الأعلی
٠١:٥٣٢.٨٠ م.ب
413
بەشێك لە سورة {الأعراف}
١٣:١٩١٨.٥١ م.ب
412
سورة {الدخان}
٠٨:١٥١١.٥٤ م.ب
411
بەشێك لە سورة ق
٠٨:٠٧١١.٣٦ م.ب
410
بەشێك لە سورة الحجرات
٠٧:٢٢١٠.٣٢ م.ب
409
سورة النساء (١ - ١٩)، ١٠ رمضان
١٢:٠٤١٦.٧٧ م.ب
408
بەشێك لە سورة الأحزاب"
٢٦:٤٣٣٦.٨٩ م.ب
407
سورة آل عمران (١٠٢ - ١٣٢)، ٧ رمضان
١١:٤٦١٦.٣٧ م.ب
406
سـورة البقـرة (٢٣٨ ــ ٢٥٦) ، ٥ رمضان
١١:٣٢١٦.٠٥ م.ب
405
بەشێك لە سورة الأحقـاف
١٣:٠١١٨.١٠ م.ب
404
خوێندنه‌وه‌یه‌كی نایاب له‌ سوره‌تی {ق}"
٠٨:٠٧١١.٣٥ م.ب
403
سورة البقـرة (١٧٧ - ١٩٦), ٤ رمضان
١١:٣٠١٦.٠٠ م.ب
402
بـه‌شێک له‌ سوره‌تى الأعـراف {1 - 36}
١٣:٣٢١٨.٨٠ م.ب
401
تەواوی سورة الأحـزاب" شەوانی رمضان
٢٦:٤٦٣٦.٩٧ م.ب
400
بەشێك لە سـورة البقـرة (٩٤ - ١١٩)، ٢ رمضان
١١:٣٠١٦.٠٠ م.ب
134
سورة محمد خۆشترین خوێندنەوە
٠٦:٥٤٩.٦٨ م.ب
81
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة المائدة، ١٤ رمضان
١٠:٣٢١٤.٦٧ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە