رمضان ٢٠١٥ کاتقەبارە
490
شــەوی ١٩ رمضــان
٠٨:٢٨١١.٨٤ م.ب
489
شەوی ١٦ رمضــان
٠٧:٥٥١١.٠٨ م.ب
488
شەوی ١١ رمضــان
٠٩:٢٥١٣.١٤ م.ب
487
بەشێك لە سورة النساء " ٩ رمضان
٠٨:٤٢١٢.١٦ م.ب
486
بەشێك لە سورة البقرة، ٤ رمضان
٠٨:٥٥١٢.٤٥ م.ب
485
نوێژی عیشا، ٣ رمضان
٠٤:٥٤٦.٩٥ م.ب
484
بەشێك لە سورة البقرة، ٣ رمضان
٠٣:١٢٤.٦١ م.ب
483
تەراویح ٣ رمضان
٠٦:٤٦٩.٥١ م.ب
482
سورة النساء، شەوانی رمضان
٠٥:١٩٧.٥١ م.ب
481
بەشێك لە سورة النساء
٠٥:٥٨٨.٤٠ م.ب
480
بەشێك لە نوێژی بەیانی
٠٢:٤٦٤.٠١ م.ب
479
شەوی ٢٢ رمضــان
١٥:٢٤٢١.٣٧ م.ب
478
بەشێك لە سورة الأنعام، خوێندنەوەیەکی خۆش
٠٢:١١٣.٢٢ م.ب
477
بەشێك لە سورة الأنعام، ٢٢ رمضان
٠٩:٠٩١٢.٧٧ م.ب
476
نوێژی بەیانی، سورة النباء، ٢٩ رمضان
٠٩:٤٦١٣.٦٣ م.ب
475
سوره‌تی الأنـســـان، ٢٩ رمضان
٠٦:١٩٨.٨٩ م.ب
474
سورة الحاقة، ٢٩ رمضان
٠٦:٢٦٩.٠٥ م.ب
473
سورة نوح، ٢٩ رمضان
٠٥:٠٦٧.٢٢ م.ب
472
سوره‌تی الـمرسـلات، ٢٩ رمضان
٠٥:٢٠٧.٥٣ م.ب
458
سورة المائدة ’’ ١٥ رمـضـان
١٢:٥٦١٧.٩٧ م.ب
457
شــەوی ٢٠ _ رمـضـان
١٣:٣٧١٨.٩٠ م.ب
456
بەشێك لە سورة النحل، شــەوانی رمضــان
١٥:٣٢٢١.٥٣ م.ب
455
سورة الأعـراف ( 188 - کۆتایی ) شەوی ٢١ _ رمـضـان
٠٧:٠٦٩.٩٦ م.ب
454
خۆیندنه‌ویكی زۆر كاریـگه‌ر _ ١٤ رمضان
٠٢:٠٠٢.٩٦ م.ب
453
شــەوی ١٥ رمضــان
١٢:٣٣١٧.٤٥ م.ب
452
شەوی ١٤ رمضان
١١:١٥١٥.٦٦ م.ب
451
شەوی ١٩ رمضان
١٤:٠٩١٩.٦٤ م.ب
450
بەشێك لە سورة الأعراف’
٠١:١٩٢.٠١ م.ب
449
شەوی ١٥ رمضان
٠١:١٢١.٨٥ م.ب
448
شەوی ٢٠ رمضان
٠٣:١٦٤.٧٠ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە