رمضان ٢٠١٦ کاتقەبارە
443
بەشێک لە سورەتی الرعد
٠٦:١٦٨.٨٢ م.ب
442
خوێندنەوەیەکی نایاب له‌ سورەتی القصص
٠٨:٥١١٢.٣٦ م.ب
441
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة الحج
٠٨:٤٤١٢.٢١ م.ب
440
«قمة الاداء»
٠٣:٢٨٤.٩٦ م.ب
397
سورة الروم [١ - ٢١] لیلة ٢٧ رمضان
٠٦:٣٢٩.١٨ م.ب
396
سورة الروم [٢٢ - ٣٥]، ٢٧ رمضان
٠٥:٥٣٨.٢٩ م.ب
395
سورة الشعراء (١٦٠ - ١٨٣)، ٢٥ رمضان
٠٤:١١٥.٩٦ م.ب
394
سورة الروم [٣٣ - ٥٠]، ٢٧ رمضان
٠٨:٢٤١١.٧٥ م.ب
393
سورة الروم [٥١ - ٦٠]، ٢٧ رمضان
٠٥:٠٢٧.١١ م.ب
392
سورة الشعراء (١٣٦ - ١٥٩)، ٢٥ رمضان
٠٤:٠٩٥.٩١ م.ب
386
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة النساء
٠٤:٤١٦.٦٤ م.ب
385
نۆیژی تەراویح _ مزگەوتى (احمد الحبای) دوبەى، ١٩ رمضان
٠٩:٠٧١٢.٧٤ م.ب
372
بەشێك لە سورة يونس، ٨ رمضان
٠٣:٠٨٤.٥٢ م.ب
369
نوێژی بەیانی زۆر تایبەت و جیاواز، سورة النازعات، ٢٩ رمضان
٠٧:٣١١٠.٥٢ م.ب
368
سورة الشورى، خوێندنەوەیەکی زۆرخۆش، ٢٩ رمضان
٢١:٠٧٢٩.٢٠ م.ب
367
خۆشترین خوێندنەوە سورة طه، ٢٩ رمضان
٢٠:١٠٢٧.٩١ م.ب
366
سورەتى إبـراهيم _ (25 - كوتايى)، ٢٩ رمضان
١١:٣٩١٦.٢٠ م.ب
365
بەشێک لە سورەتى إبـراهيم ((1 - 25))، ٢٩ رمضان
١٣:٢٤١٨.٦٢ م.ب
364
بەشێك لە سورة البقرة
٠٣:٢٠٤.٧٩ م.ب
363
سورة الممتحنة
٠٩:٠٨١٢.٧٥ م.ب
362
سورة المجادلة
١١:٤٨١٦.٤٣ م.ب
361
خوێندنەوەیەک لە سورة النسـاء
٠٤:٢٣٦.٢٣ م.ب
360
بەشێك لە سورة الرعد
٠٢:٤١٣.٨٩ م.ب
359
تەواوی سورة الطـلاق
٠٧:٠٥٩.٩٣ م.ب
358
بەشێك لە سورة النساء مانگی رمضان
٠٥:٠٧٧.٢٥ م.ب
357
بەشێك لە سورة النساء
٠٦:٠٤٨.٥٣ م.ب
356
بەشێك لە سورة النساء " شەوانی رمضان
٠٥:٣٨٧.٩٥ م.ب
355
سورة التغابن
٠٦:١٤٨.٧٨ م.ب
354
سورة البروج، شەوانی رمضان
٠٣:٣٧٥.١٧ م.ب
353
[ سورة الحجـر (32 - 99 ]
١٠:١٨١٤.٣٥ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە