رمضان ٢٠١٦ کاتقەبارە
443
بەشێک لە سورەتی الرعد
٠٦:١٦٨.٦١ م.ب
442
خوێندنەوەیەکی نایاب له‌ سورەتی القصص
٠٨:٥١١٢.١٥ م.ب
441
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة الحج
٠٨:٤٤١٢.٠٠ م.ب
440
«قمة الاداء»
٠٣:٢٨٤.٧٥ م.ب
397
سورة الروم [١ - ٢١] لیلة ٢٧ رمضان
٠٦:٣٢٨.٩٧ م.ب
396
سورة الروم [٢٢ - ٣٥]، ٢٧ رمضان
٠٥:٥٣٨.٠٨ م.ب
395
سورة الشعراء (١٦٠ - ١٨٣)، ٢٥ رمضان
٠٤:١١٥.٧٥ م.ب
394
سورة الروم [٣٣ - ٥٠]، ٢٧ رمضان
٠٨:٢٤١١.٥٤ م.ب
393
سورة الروم [٥١ - ٦٠]، ٢٧ رمضان
٠٥:٠٢٦.٩٠ م.ب
392
سورة الشعراء (١٣٦ - ١٥٩)، ٢٥ رمضان
٠٤:٠٩٥.٧٠ م.ب
386
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة النساء
٠٤:٤١٦.٤٣ م.ب
385
نۆیژی تەراویح _ مزگەوتى (احمد الحبای) دوبەى، ١٩ رمضان
٠٩:٠٧١٢.٥٣ م.ب
372
بەشێك لە سورة يونس، ٨ رمضان
٠٣:٠٨٤.٣١ م.ب
369
نوێژی بەیانی زۆر تایبەت و جیاواز، سورة النازعات، ٢٩ رمضان
٠٧:٣١١٠.٣١ م.ب
368
سورة الشورى، خوێندنەوەیەکی زۆرخۆش، ٢٩ رمضان
٢١:٠٧٢٨.٩٩ م.ب
367
خۆشترین خوێندنەوە سورة طه، ٢٩ رمضان
٢٠:١٠٢٧.٧٠ م.ب
366
سورەتى إبـراهيم _ (25 - كوتايى)، ٢٩ رمضان
١١:٣٩١٥.٩٩ م.ب
365
بەشێک لە سورەتى إبـراهيم ((1 - 25))، ٢٩ رمضان
١٣:٢٤١٨.٤١ م.ب
364
بەشێك لە سورة البقرة
٠٣:٢٠٤.٥٨ م.ب
363
سورة الممتحنة
٠٩:٠٨١٢.٥٤ م.ب
362
سورة المجادلة
١١:٤٨١٦.٢١ م.ب
361
خوێندنەوەیەک لە سورة النسـاء
٠٤:٢٣٦.٠٢ م.ب
360
بەشێك لە سورة الرعد
٠٢:٤١٣.٦٨ م.ب
359
تەواوی سورة الطـلاق
٠٧:٠٥٩.٧٢ م.ب
358
بەشێك لە سورة النساء مانگی رمضان
٠٥:٠٧٧.٠٣ م.ب
357
بەشێك لە سورة النساء
٠٦:٠٤٨.٣٢ م.ب
356
بەشێك لە سورة النساء " شەوانی رمضان
٠٥:٣٨٧.٧٤ م.ب
355
سورة التغابن
٠٦:١٤٨.٥٧ م.ب
354
سورة البروج، شەوانی رمضان
٠٣:٣٧٤.٩٦ م.ب
353
[ سورة الحجـر (32 - 99 ]
١٠:١٨١٤.١٤ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە