رمضان ٢٠١٧ کاتقەبارە
341
بەشێک لە سورة طه [١١ - ٥٢] ، ٢٦ رمضان
٠٩:٠٠١٢.٥٦ م.ب
340
کوتاىى سورەتى مريم وە سەرەتای سورة طه، ٢٦ رمضان
٠٨:٢٤١١.٧٦ م.ب
339
بەشێک لە سورەتى مريم [٢٥-٥٠], ٢٥ رمضان
٠٨:٣٩١٢.٠٨ م.ب
338
بەشێک لە سورەتى مريم (١ - ٢٥)، ٢٥ رمضان
٠٧:٥٤١١.٠٦ م.ب
337
بەشێک لە سورەتى إبـراهيم [٣٥ - ٥٢]، ٢٣ رمضان
٠٩:٠٦١٢.٧٢ م.ب
336
بەشێك لە سورة الحج خوێندنەوەیەکی خۆش، ٢٣ رمضان
٠٥:٤٢٨.٠٥ م.ب
335
سورة ابراهيم [٢٢ - ٣٤]، ٢٥ رمضان
٠٨:٤٤١٢.٢١ م.ب
334
بەشێك لە سورة الحج، ٢٣ رمضان
٠٥:٠٠٧.٠٩ م.ب
333
بەشێك لە سورة غافر، ٢٧ رمضان
٠٤:٣٦٦.٥٢ م.ب
332
نوێژی تەراویح، سورة الانبياء (١ - ٤٤)، ٢١ رمضان
١٧:١٦٢٣.٩٢ م.ب
331
سورة الانبياء (٩١ - ١٠١)، ٢٣ رمضان
٠٤:٣٢٦.٤٣ م.ب
330
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە سورة مريم، ٢٦ رمضان
١٠:٥٣١٥.١٥ م.ب
329
سوره‌تی الأنبياء والشمس ’’ بەشێوازى خۆیندنەوەى ,, شیخ علـی جـابر
٠٥:٤٠٧.٩٩ م.ب
328
بەشێك لە سورة البقرة
٠١:٣٩٢.٤٧ م.ب
327
نوێژی ویتر، ٣ رمضان
٠٤:٣٧٦.٥٦ م.ب
326
مقام بيات، بەشێك لە سورة البقرة، ٣ رمضان
٠٥:٤٢٨.٠٥ م.ب
325
بەشێک لە سورەتى البقرة ~ ٣ رمضان
٠٦:٢٩٩.١٢ م.ب
324
مزگەوتى ئەحمەد حبای _ دوبەى ,, نۆێژی مەغریب
٠٦:١٣٨.٧٥ م.ب
323
بەشێک لە سورة النساء " {٣٨ - ٤٥}، ٤ رمضان
٠٦:٠١٨.٤٨ م.ب
322
بەشێك لە سورة النساء " {٤٦ - ٥٠}، ٤ رمضان
٠٥:٢٣٧.٦١ م.ب
321
بەشێك لە سورة النساء " ٤ رمضان
٠٥:١٣٧.٣٦ م.ب
320
نوێژی عیشا رعد الكردي لەمزگەوتی الراشدية الكبير - دبي، ٤ رمضان
٠٤:١٥٦.٠٤ م.ب
319
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة لقمان، ٤ رمضان
٠١:٠٠١.٥٩ م.ب
317
بەشێك لە سورتي الأحقاف والشمس _ ٢٩ رمضان
٠٩:٢٨١٣.٢٢ م.ب
316
تەواوی سورة الدخان، ٢٩ رمضان
٠٩:٣٩١٣.٤٦ م.ب
315
تەواوی سورة الفرقان، ٢٩ رمضان
٢١:٠١٢٩.٠٨ م.ب
314
تەواوی سورة القصص،، ٢٩ رمضان
٣٥:٤٦٤٩.٣٣ م.ب
313
بەشێك لە سورة المجادلة
٠٣:٥٦٥.٦٢ م.ب
312
بەشێک لە سورة آل عمران
٠٧:٥٥١١.٠٩ م.ب
311
سورة طه { ١ - ٧٦ }
٢٠:٢٤٢٨.٢٢ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە