رمضان ٢٠١٧ کاتقەبارە
341
بەشێک لە سورة طه [١١ - ٥٢] ، ٢٦ رمضان
٠٩:٠٠١٢.٣٥ م.ب
340
کوتاىى سورەتى مريم وە سەرەتای سورة طه، ٢٦ رمضان
٠٨:٢٤١١.٥٥ م.ب
339
بەشێک لە سورەتى مريم [٢٥-٥٠], ٢٥ رمضان
٠٨:٣٩١١.٨٧ م.ب
338
بەشێک لە سورەتى مريم (١ - ٢٥)، ٢٥ رمضان
٠٧:٥٤١٠.٨٥ م.ب
337
بەشێک لە سورەتى إبـراهيم [٣٥ - ٥٢]، ٢٣ رمضان
٠٩:٠٦١٢.٥٠ م.ب
336
بەشێك لە سورة الحج خوێندنەوەیەکی خۆش، ٢٣ رمضان
٠٥:٤٢٧.٨٤ م.ب
335
سورة ابراهيم [٢٢ - ٣٤]، ٢٥ رمضان
٠٨:٤٤١٢.٠٠ م.ب
334
بەشێك لە سورة الحج، ٢٣ رمضان
٠٥:٠٠٦.٨٧ م.ب
333
بەشێك لە سورة غافر، ٢٧ رمضان
٠٤:٣٦٦.٣١ م.ب
332
نوێژی تەراویح، سورة الانبياء (١ - ٤٤)، ٢١ رمضان
١٧:١٦٢٣.٧١ م.ب
331
سورة الانبياء (٩١ - ١٠١)، ٢٣ رمضان
٠٤:٣٢٦.٢٢ م.ب
330
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە سورة مريم، ٢٦ رمضان
١٠:٥٣١٤.٩٤ م.ب
329
سوره‌تی الأنبياء والشمس ’’ بەشێوازى خۆیندنەوەى ,, شیخ علـی جـابر
٠٥:٤٠٧.٧٨ م.ب
328
بەشێك لە سورة البقرة
٠١:٣٩٢.٢٦ م.ب
327
نوێژی ویتر، ٣ رمضان
٠٤:٣٧٦.٣٥ م.ب
326
مقام بيات، بەشێك لە سورة البقرة، ٣ رمضان
٠٥:٤٢٧.٨٤ م.ب
325
بەشێک لە سورەتى البقرة ~ ٣ رمضان
٠٦:٢٩٨.٩١ م.ب
324
مزگەوتى ئەحمەد حبای _ دوبەى ,, نۆێژی مەغریب
٠٦:١٣٨.٥٤ م.ب
323
بەشێک لە سورة النساء " {٣٨ - ٤٥}، ٤ رمضان
٠٦:٠١٨.٢٧ م.ب
322
بەشێك لە سورة النساء " {٤٦ - ٥٠}، ٤ رمضان
٠٥:٢٣٧.٤٠ م.ب
321
بەشێك لە سورة النساء " ٤ رمضان
٠٥:١٣٧.١٥ م.ب
320
نوێژی عیشا رعد الكردي لەمزگەوتی الراشدية الكبير - دبي، ٤ رمضان
٠٤:١٥٥.٨٣ م.ب
319
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة لقمان، ٤ رمضان
٠١:٠٠١.٣٨ م.ب
317
بەشێك لە سورتي الأحقاف والشمس _ ٢٩ رمضان
٠٩:٢٨١٣.٠١ م.ب
316
تەواوی سورة الدخان، ٢٩ رمضان
٠٩:٣٩١٣.٢٥ م.ب
315
تەواوی سورة الفرقان، ٢٩ رمضان
٢١:٠١٢٨.٨٧ م.ب
314
تەواوی سورة القصص،، ٢٩ رمضان
٣٥:٤٦٤٩.١٢ م.ب
313
بەشێك لە سورة المجادلة
٠٣:٥٦٥.٤١ م.ب
312
بەشێک لە سورة آل عمران
٠٧:٥٥١٠.٨٨ م.ب
311
سورة طه { ١ - ٧٦ }
٢٠:٢٤٢٨.٠١ م.ب
12
داگرتنی ئەم دەنگە