رمضان ٢٠١٩ کاتقەبارە
175
تەواوی سورة العنکبوت لە نوێژی تەراویحدا، ٢٥ رمضان
٢٧:٥٣٣٨.٣٠ م.ب
174
تەواوی سورة النمل لە نوێژی تەراویحدا، ٢٣ رمضان
٣٢:١٠٤٤.١٨ م.ب
173
خوێندنەوەیەکی کاریگەرو پڕ لەخشوع لە سورة طه، ٢٢ رمضان
١١:٤٩١٦.٢٣ م.ب
172
تەواوی سورة مريم لە نوێژی تەراویحدا، ٢١، ٢٢ رمضان
٢٥:٣٠٣٥.٠١ م.ب
171
بەشێك لە سورة يوسف، ٢١ رمضان
١٣:٣٥١٨.٦٦ م.ب
170
بەشێك لە سورة آل عمران، ١٣ رمضان
٠٨:٣٧١١.٨٤ م.ب
169
نوێژی عیشا، بەشێك لە سورة النمل، ١٣ رمضان
٠٣:٤٥٥.١٦ م.ب
168
کۆتایی سورة الجمعة، نوێژی عیشا، ١٢ رمضان
٠٢:٣٨٣.٦٢ م.ب
167
بەشێك لە سورة آل عمران، ١٢ رمضان
٠٧:٣١١٠.٣١ م.ب
166
بەشێک لە سورة المائدة، ٦ رمضان
١٥:١٩٢١.٠٣ م.ب
165
نوێژی عیشا، کۆتایی سورة المنافقون و سورة الضحى، ٦ رمضان
٠٤:٣٧٦.٣٥ م.ب
164
بەشێك لە سورة المائدة، ٥ رمضان
١٣:٢٤١٨.٤١ م.ب
163
نوێژی عیشا، سورة النبأ، ٥ رمضان
٠٣:٠٨٤.٣٠ م.ب
162
تەواوی سورة الفجر، نوێژی عیشا، ٤ رمضان
٠٤:٥٨٧.٠٣ م.ب
161
بەشێك لە "سورة النساء"، ٤ رمضان
١٦:٣٧٢٢.٨٢ م.ب
160
صلاة الشفع للقارئ رعد الكردي من ليلة ٤ رمضان
٠٥:٤٣٧.٨٤ م.ب
159
نوێژی تەراویح، ٤ رمضان
٣٣:٤٥٤٦.٣٥ م.ب
158
نوێژی عیشا، سورة الفجر، ٤ رمضان
٠٤:٥٢٦.٦٩ م.ب
157
صلاة الشفع للقارئ رعد الكردي من ليلة ٣ رمضان
٠٤:٠٢٥.٥٣ م.ب
156
خوێندنەوەیەکی کاریگەر لە سورة البقرة، ٣ رمضان
١٥:٠٢٢٠.٦٤ م.ب
155
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة الأعلى، ٢ رمضان
٠٣:٥٠٥.٢٧ م.ب
154
بەشێك لە سورة البقرة، ٢ رمضان
١٥:٤٧٢١.٦٧ م.ب
153
تەواوی سورة الأنبياء، ٢٣ رمضان
٣٣:١١٤٥.٥٧ م.ب
104
خوێندنەوەیەکی خۆش لە سورة الأنبياء، ٢٣ رمضان
٠٤:٤٧٦.٥٨ م.ب
83
خۆشترین خوێندنەوە بەشێك لە سورة مریم
٠٦:٢٤٨.٧٩ م.ب
80
خوێندنەوەیەکی ناوازە، بەشێك لە سورة يوسف
٠٨:٤٨١٢.١٠ م.ب
77
بەشێك لە سورة الأنبياء
٠٤:٤٧٦.٥٨ م.ب
75
بەشێک لە سورة الحديد
٠٦:١٥٨.٥٩ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە