رمضان ٢٠٢٠ کاتقەبارە
135
تەواوی سورة آل عمران
٧٧:٣٥١٠٦.٥٤ م.ب
78
لە پێشوازی مانگی رەمەزانی پیرۆزدا، بەشێك لە سورة البقرة
٠٥:١٣٧.١٧ م.ب
65
تەواوی سورة القمر، لە خۆشترین خوێندنەوەکان، ٣٠ رمضان
٠٩:٢٩١٣.٠٣ م.ب
64
تەواوی سورة النجم، خۆشترین خوێندنەوە، ٣٠ رمضان
٠٨:٤٠١١.٩٠ م.ب
63
تەواوی سورة الطور، خۆشترین خوێندنەوە، ٣٠ رمضان
٠٨:٢٦١١.٥٩ م.ب
62
تەواوی سورة الذاريات، خوێندنەوەیەکی ناوازە، ٣٠ رمضان
٠٩:٤٩١٣.٤٨ م.ب
61
تەواوی سورة الرحمن، مەقام صبا، خۆشترین خوێندنەوە، ٣٠ رمضان
١١:١٣١٥.٤٠ م.ب
60
خۆشترین خوێندنەوە لە نوێژی بەیانیدا، بەشێك لە سورة ق، ٣٠ رمضان
٠٦:٥٩٩.٦٠ م.ب
59
خۆشترین خوێندنەوە بەشێك لە سورة البقرة ٢١٣ - ٢٨٢، ٢٩ رمضان
٣٤:٤٧٤٧.٧٧ م.ب
58
خۆشترین خوێندنەوە لە سورة البقرة ٥٥ - ١٤١، ٢٩ رمضان
٣١:٤٥٤٣.٦٠ م.ب
57
تەواوی سورة الأحقاف، خوێندنەوەیەکی جوان، ٢٨ رمضان
١٦:٥٩٢٣.٣٣ م.ب
56
تەواوی سورة الأحزاب، لەخۆشترین خوێندنەوەکان، ٢٨ رمضان
٣١:٠١٤٢.٥٩ م.ب
55
تەواوی سورة فاطر، خۆشترین خوێندنەوە، ٢٧ رمضان
١٩:٥٨٢٧.٤٢ م.ب
54
تەواوی سورة سبأ، لەخۆشترین خوێندنەوەکان، ٢٧ رمضان
٢٢:٤٥٣١.٢٤ م.ب
53
خوێندنەوەیەکی جوان لە سورة فصلت، ٢٦ رمضان
٠٧:٣١١٠.٣٢ م.ب
52
تەواوی سورة الشورى خۆشترین خوێندنەوە، ٢٦ رمضان
٢١:٢٨٢٩.٤٨ م.ب
51
خۆشترین خوێندنەوە بەشێوازی عێڕاقی لەناو نوێژدا، ٢٥ رمضان
٠٣:٥١٥.٢٨ م.ب
50
لە خۆشترین خوێندنەوەکان تەواوی سورة الحج، ٢٥ رمضان
٣٣:٠١٤٥.٣٤ م.ب
49
خوێندنەوەیەکی ناوازە بەشێك لە سورة الإسراء، ٢٥ رمضان
٠٤:١٩٥.٩٣ م.ب
48
کۆتایی سورة النحل، ٢٥ رمضان
١٢:٢٣١٧.٠٠ م.ب
47
خوێندنەوەیەکی زۆر خۆش بەشێك لە سورة النحل، ٢٤ رمضان
١٠:٣٦١٤.٥٥ م.ب
46
خوێندنەوەیەکی پڕ لەخشوع لە نوێژی بەیانیدا سورة الأنفطار، ٢٣ رمضان
٠٤:٢١٥.٩٧ م.ب
45
خوێندنەوەیەکی جوان لە سورة النحل، ٢٤ رمضان
٣٥:٢٤٤٨.٦١ م.ب
44
بەشێک لە سورة الأعراف و سورة الشمس لە نوێژی بەیانیدا، ٢١ رمضان
٠٦:٠٠٨.٢٤ م.ب
43
بەشێك لە سورة يونس، ٢٣ رمضان
٠٦:١٥٨.٥٨ م.ب
42
خوێندنەوەیەکی ناوازە لە سورة التوبة، ٢٣ رمضان
٢٧:٥٥٣٨.٣٥ م.ب
41
خۆشترین خوێندنەوە سورة التوبة، ٢٢ رمضان
٣٩:١٣٥٣.٨٦ م.ب
40
خۆشترین خوێندنەوە بەشێك لە سورة الأنفال ٢١ رمضان
١٧:٠١٢٣.٣٨ م.ب
39
بەشێك لە سورة الأنفال، ٢١ رمضان
١٠:٤١١٤.٦٧ م.ب
38
خۆشترین خوێندنەوە سورة السبأ بەشێوازی عێڕاقی لە نوێژێ بەیانیدا، ٢٧ رمضان
٠٧:٠٩١٠.٠٣ م.ب
1
داگرتنی ئەم دەنگە